top of page

Peter F. Drucker o inovacích

 

Článek je zpracován na základě knihy "Management podle Druckera", jejíž autor-kou je Elizabeth Haas Edersheim.

 

Drucker byl jednoznačně toho názoru, že pokud nechápete, co je to inovace, tak se vůbec nevyznáte v podnikání. Definoval inovaci jako rozviklávání včerejšího světa, aby se zís-kala svoboda pro vytvoření toho zítřejšího. “Nemůžete se zřeknout všeho, co máte, pro-tože pak by vás čekala anarchie,” napsal. “Ale nemůžete zachovat všechno tak, jak je to nyní, protože v takovém případě byste zahynuli.” Zde jsou čtyři hlavní otázky o ino-vacích, které si musí, podle Druckera, položit každý ředitel.

 

Otázka první: Čeho se můžete zřeknout, abyste vytvořili místo pro inovace?

Peter Drucker  napsal, že už ve chvíli, kdy probíhá zahájení prodeje určitého zboží, by mělo být stanoveno datum ukončení výroby. Podle jeho názoru by měl ředitel firmy neustále (ročně, kvartálně, měsíčně) vážně analyzovat všechny programy a druhy čin-ností z hlediska jejich životaschopnosti a zbavovat se těch, které nemohou potvrdit svou produktivitu.

 

Otázka druhá: Zabýváte se systematickým hledáním možností?

Drucker pohlíží na inovaci jako na zručnost, které se může člověk naučit. Podle jeho názoru je pro vytvoření inovace a její zavedení potřeba mít dobře připravené “špiony”, působící za hranicemi podniku a systematický proces hledání možností. Drucker vyjme-novává sedm zdrojů možností (tzv. Druckerova cestovní mapa inovací), na něž je potřeba obracet svou pozornost při hledání inovací:

  1. nepředvídané odvětvové a tržní nesoulady;

  2. rozpory;

  3. křehká místa inovačního procesu;

  4. demografické změny;

  5. změny vnímání;

  6. změny priorit;

  7. nové znalosti.

Třetí otázka: Používáte regulující proces pro přeměnu myšlenek na praktická řešení?

Jeden ze způsobů, který to umožňuje, je brainstorming zaměstnanců, kteří pracují v růz-ných oblastech činnosti vašeho podniku. Druhým způsobem, o němž Drucker píše, je spotřebitelské testování, které velmi dobře pomáhá nejen při určení potenciálních mož-ností myšlenky, ale i při vyjasnění toho, co je nutné pro to, abyste dosáhli s její pomocí úspěchu.

 

Čtvrtá otázka: Je vaše strategie využívání inovací dostatečně    v souladu s celkovou strategií podniku?

Drucker rozlišuje několik strategií využívání inovací. Společnosti, které jako první osid-lují nový trh, nazývá “vlastníky prostoru”. Podle jeho názoru je úspěch, dosažený díky této strategii, dočasný, protože velká nápadnost společnosti působí jako magnet, jenž přitahuje napodobitele, kteří mohou přijít s výhodnějšími podmínkami. “Určovatelé pro-storu” určují hranice už existujícího prostoru prostřednictvím nového nápadu. “Mezero-ví hráči” umožňují svým konkurentům, aby se stali lídry ve společném prostoru a potom jim začnou dodávat zboží, díly nebo řešení. A nakonec “poslední představitelé dráto-vých antén”, kteří využívají inovace k tomu, aby postupně zlepšovali ekonomické ukaza-tele těch činností, které už dělají.

 

Více se o myšlenkách Petera Ferdinanda Druckera můžete dozvědět v e-knize ve zkráceném provedení „Management podle Druckera“.

OBJEDNÁVKA TOHOTO TITULU

Nově si můžete také objednat jednotlivé tituly za cenu 31,- Kč.

Do objednávky nahoře vepište  čísla objednaných titulů.

Management podle Druckera  je titul 25.

bottom of page