top of page

Co ovlivňuje efektivitu vedoucích?

 

Zpracováno na základě knihy Petera F. Druckera "Efektivní vedoucí"

 

Jak snadné by bylo vést tým pracovníků, kdyby byli lidé programováni na řešení úloh, jako roboti ve výrobě, a úspěch společnosti na trhu by se určoval pouze na základě množstevních ukazatelů práce! V dnešní společnosti jsou však hlavním zdrojem pro organizaci stále častěji pracovníci, kteří dělají duševní práci. Přístup k řízení takových specialistů, vytvářejících intelektuální hodnoty, musí být principiálně jiný ve srovnání se skupinami dělníků, kteří něco montují na páse.

 

Jak se stát efektivním vedoucím nového typu? Peter F. Drucker provádí ve své knize významnou a všestrannou analýzu základních úloh vedení v dnešních organizacích a představuje strategii jejich řešení.

Kterýkoliv manažer může v sobě rozvinout dovednosti, důležité pro úspěšné vedení kolektivu s vysokým intelektuálním a tvůrčím potenciálem, pokud se touto strategií vyzbrojí. Důležité podněty však mohou nalézt i manažeři z výroby, protože ani zde není dnes práce založena pouze na tom, že dělníci jsou jen obsluhou strojů, ale často musí do své práce zapojit myšlení, aby si poradili s náročnými požadavky. 

 

Na rozdíl od jiných autorů podnikatelských učebnic, kteří se věnovali řízení druhých lidí, Peter F. Drucker navrhuje čtenářům, aby se naučili v první řadě řídit sebe sama. Podle jeho názoru je to nejspolehlivější cesta k dosažení manažerské efektivnosti.

„Způsobilost k řízení je u každého člověka jiná, ale druhé dokáží úspěšně řídit ti, kteří umí řídit sebe, své jednání a svá rozhodnutí,“ píše autor v prvních kapitolách. „Sebeřízení – to je schopnost, kterou může každý člověk získat a rozvíjet v sobě od dětství, aby ho potom v dospělém životě používal při svých pracovních a osobních kontaktech s druhými lidmi.“

 

Podle Druckera, jsou vedoucími pracovníky v moderní organizaci „všichni kvalifikovaní odborní pracovníci, jsou-li – vzhledem ke své funkci nebo znalostem – odpovědni za přínos, který vytváří schopnost organizace podnikat a dosahovat výsledků.“

 

Efektivnost vedoucího v dnešní společnosti – to je schopnost správně řešit úlohy, které tvoří řízení jakéhokoliv podniku nebo organizace. Takovýto vedoucí by měl pomocí svých schopností, vzdělání, zkušeností a osobního příkladu organizovat procesy práce svých podřízených tak, aby byly produktivní a vedly k požadovaným výsledkům.

 

Existují čtyři faktory, nad kterými nemá vedoucí v podstatě moc ani kontrolu, a které jsou součásti organizace, a tedy i jeho každodenní práce:

  1. Čas vedoucího pracovníka náleží spíše všem ostatním než jemu samotnému.

  2. Vedoucí pracovníci jsou nuceni zabývat se stále jen operativou, pokud neučiní patřičné kroky, aby změnili skutečnost, ve které žijí a pracují.

  3. Vedoucí pracuje uvnitř organizace, a efektivní je jeho práce pouze tehdy, jestliže podněcuje ostatní ke správné činnosti. Vysoce kvalifikovaní pracovníci však jen zřídka pracují tak, aby jejich práce na sebe navazovala.

  4. Vedoucí se koncentruje na vnitřní procesy své organizace a unikají mu vnější souvislosti nebo se k němu dostávají přes „zkreslující filtr“. Přitom výsledky organizace se realizují mimo ni.

 

Tyto faktory představují podle Druckera, hlavní překážky pro efektivní práci manažera. Protože nelze tyto překážky zcela odstranit, doporučuje autor manažerům, aby si rozvíjeli především zručnost ve stanovování priorit. To pomůže v jakékoliv situaci, aby se lidé zkoncentrovali na hlavní úlohu a správně využili čas.

 

Na základě svých teoretických úvah dospěl Drucker ještě k dalšímu závěru, a to, že efektivnost v práci, to není jen schopnost dělat věci správně a účelně, ale že je to i soubor určitých praktických metod. Využívání těchto metod je ještě dalším správným návykem, který by si měli osvojit manažeři.

 

Více se o těchto metodách dočtete v e-knize Efektivní vedoucí.

 

bottom of page