top of page

Jak funguje vnímání

Článek je zpracován na základě knihy „Pravdu mám já, určitě ne ty“, kterou napsal Edward De Bono.

 

Úkolem vědy není pouhá analýza nebo popis, nýbrž i vytváření použitel-ných modelů světa. Model je užitečný pouze tehdy, když jej lze využít. Použití se neomezuje jen na předpovědi chování, ale znamená i zasaho-vání do tohoto chování.

De Bono uvádí, že existuje všeobecně zakořeněná představa mozku jako „telefonní centrály“. Podle tohoto modelu spojovatelka nepřetržitě zapojuje zástrčky do zdířek a vzniká spojení. To je však pasivní systém „skládačky“, který autor v knize často kritizuje.

 

Autor popisuje v souvislosti s mozkem model samoorganizujícího systému. Takový systém má vlastní život a dynamiku. Přicházející informace a neurální síť na sebe vzájemně působí díky své vlastní energii. „Spojovatelka“ je zde částečně pozorovatelem a částečně součástí činnosti.

 

Některé věci, k nimž v takových systémech běžně dochází:

Posloupnosti struktur: mozek funguje, protože představuje prostředí, v němž se sled aktivit ustavuje jako struktura.

Spuštění a rekonstrukce: mozek dokáže rekonstruovat celý obraz i   z pouhé jeho části, sekvenci může spustit její první část.

• Asymetrie struktur: posloupnosti struktur jsou asymetrické a díky tomu vzniká humor a tvořivost.

 

Vhled do situace: vstoupíme-li do řady struktur v poněkud jiném bodě než obvykle, můžeme se dát zkratkou. V tom můžeme spoléhat na náho-du nebo tak můžeme učinit záměrně.

Učení od konce: lze prokázat, že učení od konce je mnohem efektiv-nější než od začátku do konce.

Časová posloupnost: mozek zaznamenává minulost a struktury jsou závislé na posloupnosti předchozích zkušeností.

 

Sběrná oblast: každá struktura má velice širokou sběrnou oblast, takže různé podněty vedou ke stejnému výsledku.

Ostré rozlišení: hranice mezi dvěma sběrnými oblastmi je velice ostrá, takže lze zcela jasně rozlišovat i velice podobné věci – ovšem pokud pro to již existují vhodné struktury.

Zábor: jakmile struktura již existuje, je velmi obtížné ji přetnout a usta-vit novou.

Nesrovnalost: nabídnemeli mozku něco, co odporuje již ustaveným 

strukturám, mozek na to velice důrazně upozorní.

 

• Připravenost: struktury v mozku nejsou buď v aktivním, nebo pasiv-ním stavu, ale mohou být i ve stavu „připravenosti“. Ta závisí na souvis-losti a pocitech.

• Souvislost (kontext): to, které struktury se skutečně rozvinou, je ovlivněno minulostí, momentální aktivitou a také souvislostí, která na pozadí určuje úroveň pohotovosti různých struktur.

Cirkularita: může dojít k cirkularitě, kdy na sebe struktury cyklicky navazují. To je základ systémů přesvědčení.

 

• Dávání smyslu: mozek má velkou schopnost spojovat a sjednocovat vše, co je mu předloženo, tak aby to dávalo smysl.

• Pozornost: pozornost je jednotná a může se zaměřit na celé pole, nebo se může soustředit na jeho součást a zbytek ignorovat.

• Význam a smysl: pozornost se obrací k těm oblastem, které spouštějí existující struktury.

• Nulový stav: činnost mozku se nemůže ustálit na nulovém výsledku, kdy přijme vstup, ale odmítá se řídit ustavenou strukturou.

 

I když vám mohou připadat uvedené funkce mozku abstraktní, mají přímý dopad na každodenní myšlení a chování lidí. 

 

Více se můžete dozvědět o lidském myšlení a technikách efektivního myšlení v e-knize ve zkráceném provedení „Pravdu mám já, určitě ne ty“.

 

bottom of page