top of page
Toto téma dobře doplňuje:

Jak vznikne skvělá firma?

Článek je zpracován na základě knihy "Jak z dobré firmy udělat skvělou", jejímž autorem je Jim Collins.

Jak přejít od dobrých výsledků v podnikání k výsledkům vynikajícím? Co odlišuje průměrnou společnost od úspěšné a úspěšnou od vynikající? Jak se vytvářejí vynikající společnosti a jakou cestou je potřeba projít, aby se dosáhlo velikosti? Odpovědi na tyto otázky nabízí Jim Collins, autor světového bestselleru „Good to Great“ (česky vyšlo pod názvem „Jak z dobré firmy udělat skvělou“). Autor se opírá ve své knize o mnohaleté výzkumy, které pomohly objasnit důvody převahy jedněch společností nad jinými, a proč se jedněm společnostem podařilo udělat průlom, ale jiným nikoliv. Collinsovy výzkumy se staly příručkami pro mnoho ředitelů velkých společností a firem.

 

„Jak z dobré firmy udělat skvělou“ je výsledkem jednoho z největších výzkumů v oblasti managementu, jehož cílem bylo zjistit: „Co je potřeba k tomu, aby se společnost stala z dobré vynikající?“ více než pět let hledal Jim Collins se svým týmem odpovědi na otázky:

  • Co odlišuje úspěšnou společnost od průměrné a vynikající od úspěšné?

  • Existují nějaká univerzální pravidla, jejichž dodržování zajistí úspěch a následně i výlučnost?

 

Cestou pečlivého výběru byla vybrána řada společností, které dokázaly udělat průlom a dosáhnout vynikajících výsledků  a dokázaly udržet svou vynikající úroveň ještě minimálně 15 let. Obrat kapitálu těchto společností převýšil za 15 let běžné burzovní ukazatele více než sedmkrát. Následně se výzkumníci snažili zjistit, jaké zvláštnosti a společné rysy pomohly těmto společnostem dosáhnout takto překvapujících výsledků ve stejné době, kdy jejich přímí konkurenti pokračovali na úrovni stabilní průměrnosti. Výsledky byly nečekané a v mnohém vyvrátily tradiční představu o tom, jaký má být úspěšný podnik.

Ředitelé, kteří chtějí skutečně zjistit, jak učinit svou společnost vynikající, mohou získat v Collinsově knize odpověď. Je sice možné, že každý si najde trochu jinou odpověď. Je to proto, že chápání „vynikající společnosti“ je mnohostranné, ale při tom všem existuje něco, co dělá společnosti vynikajícími. Co je to? Jim Collins dává na tuto otázku odpověď.

Osm principů vynikajících společností

Výsledkem Collinsovy mnohaleté výzkumné práce bylo formulování osmi základních principů, které odlišovaly vynikající společnosti od společností průměrných. Tyto výsledky a závěry prošly přísnou kontrolou a zcela uspokojují i ty nejnáročnější požadavky, které zpracovali členové Collinsova týmu. Stačí říct, že každá ze základních podmínek výsledné koncepce cesty „od dobrého k vynikajícímu“ se projevila jako významná pro 100 % sledovaných společností, které dosáhly vynikajících výsledků. Zde je oněch osm principů excelence.

 

První princip – Vše začíná u ředitele

Collins vymyslel formulaci „vedoucí pátého stupně“. V závislosti na stupni ambicí a osobnostně-profesionálního potenciálu (schopnosti, možnosti) se lídři dělí na vysoce profesionální zaměstnance, hodnotné členy týmu, kompetentní manažery, efektivní vedoucí a nakonec „vedoucí pátého stupně. Collins je toho názoru, že svět zaplnili vedoucí čtvrtého stupně, kterým chybí takové vlastnosti, jež by jim umožnily vytvořit něco vynikajícího či velkolepého. Jak dosáhnout toho tajemného pátého stupně?

Do prvního stupně řadí Collins profesionální zaměstnance, kteří umí organizovat svou práci a přinášejí organizaci užitek díky svým schopnostem. Druhý stupeň představuje hodnotný člen týmu, který pomáhá společnosti při dosažení cílů tím, že pracuje spolu s druhými členy skupiny.  Kompetentní manažer (třetí stupeň) organizuje lidi pro uskutečnění zadaných úloh a racionálně rozděluje zdroje. Efektivní vedoucí, vztahující se ke čtvrtému stupni, hledí do dálky, formuluje budoucnost organizace a postupně dosahuje vysoké výsledky na cestě, kterou si předsevzal.

A nakonec, vedoucí pátého stupně. Ten je schopen dosáhnout výjimečných a dlouhodo-bých výsledků, díky neobyčejnému spojení osobních vlastností a profesionální vůle. Od efektivního vedoucího na čtvrtém stupni se liší tím, že v sobě kombinuje unikátní skrom-nost a neméně unikátní profesionální vůli. Je zaměřen více na úspěch práce, než na vlastní ambice. Je schopen vyvolávat skutečné nadšení a nepodléhá výkyvům v podobě strachu nebo naopak přílišného uspokojení. Důležité je, že si dokáže připravit vhodného nástupce.

 

Vedoucí pátého stupně bývají skromní, korektní, inteligentní a velmi se starají o své dílo. Jsou to lidé s vysoce rozvinutou duchovní stránkou své osobnosti. Neponižují své podřízené, umí přebírat zodpovědnost za nezdary a spravedlivě oceňují zásluhy druhých.

...

Více se můžete o principech vynikajících organizací dozvědět v e-knize ve zkráceném provedení „Jak z dobré firmy udělat skvělou“.

 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus
bottom of page