top of page
Objednání ukázkové e-knihy zdarma
Erin Doland: Zjednoduš si život za jeden týden
Mám zájem o pravidlené informace o vydávaných

e-knihách v krátkém provedení.

Štěstí a psychická pohoda

Článek je zpracován na základě knihy "Pozitivní psychologie", jejíž autorkou je Charlotte Style.

  

Být šťastný je velmi důležité. Když jsme šťastní,

dosahujeme velkých úspěchů jak v osobním, tak

i v pracovním životě a ve vztazích s lidmi okolo.

Štěstí může být jenom chvilkové, takzvané

hédonické, kdy vznikají pozitivní emoce (nálada,

uspokojení, radost), jak se říká „tady a teď“,

nebo dlouhodobé, které trvá déle a vede k hlubšímu pocitu seberealizace a spokojenosti.

Potřebujeme obojí, i chvilkové i dlouhodobé štěstí. Nezřídka se stává, že to, co nám poskytuje chvilkové potěšení, se může stát impulzem k dosažení mnohem významnějších cílů, k realizaci svého potenciálu, osobnímu růstu a rozvoji.

Psychologové Kennon Sheldon, Sonja Lyubomirsky a David Schkade sestavili vzorec štěstí, který zahrnuje tři prvky:

 

1. geneticky zadaná veličina (set point), S = 50 %.

Jde v podstatě o vrozenou schopnost ke štěstí, kterou člověk má;

 

2. životní podmínky/okolnosti (circumstances), C = 10 %.

Jedná se o všechno, co nás obklopuje, s čím se každodenně setkáváme, to, čím žijeme – naši blízcí, přátelé, naše práce, zdraví, zájmy atd. Na něco z toho můžeme mít vliv a na něco ne.

3. vědomé aktivity (voluntary activities), V = 40 %.

Zahrnují všechno, co lidé dělají pro získání uspokojení – jak chvilkového, tak i dlouhodobého.

Jak ukazují uvedená čísla, je v našich silách štěstí ovlivnit. Díky vědomým aktivitám je člověk schopen nasměrovat svůj život ke štěstí, úspěchu a blahobytu. Životní podmínky nehrají v tomto případě hlavní roli.

Štěstí je důležitou ingrediencí „vzkvétání“, nikoliv však určující. Teprve společně s celkovým psychologickým blahobytem a spokojeným životem je možné dosáhnout skutečného „vzkvétání“. Psychická pohoda není štěstí. Ale štěstí je jejím základem. Psychická pohoda předpokládá (vyžaduje) psychické zdraví.

 

Je možné rozlišit šest základních vlastností, jimiž je tvořena pohoda a štěstí.

1. Schopnost kontrolovat vnější podmínky a mít na ně vliv

Když si vzpomenete na vzorec štěstí, tak víte, že jenom 10 % štěstí závisí na životních podmínkách. Platí také, že není možné mít vždy vnější podmínky pod kontrolou. Pro každého je však velmi důležité, aby si uvědomil, co je možné změnit a co ne.

Například, je zcela zřejmé, jaký vliv má na úroveň štěstí a kvalitu života dlouhá cesta do práce. Pro mnoho lidí je dlouhá cesta do práce důvodem k nespokojenosti, podrážděnosti a bezvýchodnosti vzniklé situace. Vedle toho však existují lidé, pro něž je dlouhá cesta do práce pozitivním jevem, protože během ní mohou poslouchat hudbu, číst si nebo se učit cizí jazyky.

 

2. Nezávislost, jež předpokládá odpovědnost za vlastní myšlenky a činy, možnost myslet a konat samostatně

Je nezbytné si uvědomit, že nestačí být jen nezávislým (v konání a názorech), ale je nezbytné také nést odpovědnost za důsledky vlastních činů!

Dosáhnout nezávislosti není těžké. Důležité je být přitom důsledný. Podle Charlotty Style zahrnuje recept na dosažení nezávislosti následující činnosti:

 • stanovovat si dosažitelné cíle a nalézat lidi, kteří vás přitom podpoří;

 • nepromýšlet stokrát svůj názor a neměnit ho;

 • všímat si negativních myšlenek o sobě;

 • naučit se říkat: „mohu“;

 • častěji se věnovat tomu, co máte rádi;

 • brát na sebe odpovědnost.

Možnost myslet a konat podle vlastního uvážení je ohromným zdrojem motivace, která nás dělá šťastnými. Věnujeme-li se něčemu, co se nám líbí, získáváme vnitřní uspokojení, které nás ještě více motivuje k dalším činnostem. A to je daleko důležitější než hmotné odměňování.

3. Cíl a smysl života

Cíl je důvodem o snažení se k většímu, novému, zajímavému, k možnosti seberealizace, k vnitřnímu uspokojení, k dosažení výborných výsledků v nejrůznějších sférách života. Cíle obohacují náš život celkově. Dříve, než si však cíl dáte, je potřeba pochopit, co má pro vás největší hodnotu a je nejdůležitější.

4. Možnost a přání růst a rozvíjet se

Každý z nás může zjistit, co je pro něj důležité, pomocí osobního růstu. Charlotte Style rozlišuje několik typů osobního růstu:

 • intelektuální růst, rozvoj znalostí o světě a myšlenkových schopnostech;

 • emocionální růst, schopnost emocionálního rozvoje;

 • zkušenost, schopnost využívat životní zkušenosti pro pozitivní růst a změny;

 • sebeuvědomění, neustálé poznávání sebe samého, vedoucí k uvědomění si vlastního potenciálu.

 

Osobní růst vytváří pružnost při přijímání změn, při adaptaci k dobrým i ke špatným stránkám života. Schopnost adaptovat se a učit se je základním komponentem štěstí a pohody.

Těžkosti mívají všichni, je však nutné je umět překonávat a učit se novému. Neúspěchy pomáhají ke zdokonalování a růstu, a to v podstatě rozvíjí připravenost využívat nové možnosti a odhalovat svůj potenciál.

5. Umění přijímat se a mít se rád

Nikdo není dokonalý. Vy také ne. Proto je potřeba učit se přijímat lidi takové, jací jsou – s jejich nedostatky, chybami a slabostmi. Přesně tak je potřeba přijímat i sebe – své dobré i špatné stránky. To vyžaduje pozitivní vztah k sobě a schopnost přijímat se bez vnějšího pochválení. To poslední je neobyčejně důležité, protože často lidé, kteří potřebují být chváleni a uznáváni ze strany druhých, nesprávně interpretují reakci svého okolí a berou malou nepozornost nebo nepochopení jako odmítnutí.

 

6. Pozitivní vztahy s lidmi kolem, společenské svazky

Úspěšné vztahy jsou nejdůležitějším zdrojem štěstí a pohody. Umění být v souladu s lidmi, komunikovat s nimi a cítit s nimi spojení je jednou z nejdůležitějších potřeb každého člověka. Je známo, že nejšťastnější lidé bývají společenští a přátelští.

Psychologové rozlišují tři zdroje uspokojení, které odpovídají našim základním potřebám při komunikaci:

 • konkrétní pomoc;

 • emocionální podpora;

 • přátelské vztahy.

 

Přičemž se časem může rozložení sil měnit. Například, v dětství jsou nejdůležitější vztahy s rodiči, v pubertě se dostává na první místo přátelství s kamarády a později romantické a milenecké vztahy. V dospělém věku se na první místo opět dostává přátelství.

Více se můžete o faktorech pomáhajících psychické pohodě dozvědět v e-knize ve zkráceném provedení „Pozitivní psychologie“.

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • w-googleplus
bottom of page